ไอดีนักเรียนอบรม

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านสันกลาง p1

oO-01234

ที่

ชื่อ - สกุล

p1-1

เด็กชายชวนัยย์  ชีพเจริญรัตน์

p1-2

เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญลาศลักษณ์

p1-3

เด็กชายวิวิธชัย  เปรมปรี

p1-4

เด็กชายสัก  คำแก้ว

p1-5

เด็กชายพริสร  ตั้งสัจจารักษ์

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านปางคึก p2

oO-01234

ที่

ชื่อ - สกุล

p2-1

เด็กชายภานุวัฒน์  พรมมินทร์

p2-2

เด็กชายสุชาณา  คำมูล

p2-3

เด็กชายวุฒิพงษ์  เขตสินทรัพย์

p2-4

เด็กชายบรรณวัชร  วิษณุกรรม

p2-5

เด็กชายกรรชัย  พานเทียน

p2-6

เด็กหญิงมนสิกา  แลเชอ

p2-7

เด็กหญิงธิดารัตน์ โบเชะ

p2-8

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นาแฮ

p2-9

เด็กหญิงสุรีพร  นาแฮ

p2-10

เด็กหญิงกัลยา  อางี

p2-11

เด็กหญิงรินรดา กุยแก้ว

p2-12

เด็กหญิงสุธัญญา จะอื่อ

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านปุยคำ p3

oO-01234

ที่

ชื่อ - สกุล

p3-1

เด็กชายวรชิต  แซ่หยี่

p3-2

เด็กชายภัทรบดี  อุทะแสงสกุล

p3-3

เด็กชายภัทรกร  หัตถผะสุ

p3-4

เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่หมู่

p3-5

เด็กชายธีระวัฒน์  รักสกุล

p3-6

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริเต็มวงศ์

p3-7

เด็กหญิงวรกานต์  แซ่มู

p3-8

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลายี่ปา

p3-9

เด็กหญิงนจา แสนเหลียว

p3-10

เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปุยคำ

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ  p4

oO-01234

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

p4-1

เด็กชายณัฐยศ  ยูโด๊ะ

p4-2

เด็กชายพงศ์กรณ์  มูลทะรังษี

p4-3

เด็กชายภานุพงษ์  สุขใส

p4-4

เด็กชายสันติ  แสงหล้า

p4-5

เด็กหญิงมะลิวัลณ์  ทรายชมภู

p4-6

เด็กหญิงกรวรรณ  ปอแฉ่

p4-7

เด็กหญิงนรีลักษณ์  แยซอกู่

p4-8

เด็กชายบริพัตร  สารัมย์

p4-9

เด็กชายเมฆี  พรมสา

p4-10

เด็กชายปวีณ  พิสัยเลิศ

p4-11

เด็กชายสมศักดิ์  อายี

p4-12

เด็กชายณัฐพงษ์  จะแฮ

p4-13

เด็กหญิงชลิตา  เชอมือ

p4-14

เด็กหญิงกัลยาณี  แก่ใหม่

p4-15

เด็กหญิงพจมาน  จะพือ

p4-16

เด็กชายสมชาย  จะสี

p4-17

เด็กหญิงวรนุช  ยี่แม

p4-18

เด็กหญิงดารา  เชอมือ

p4-19

เด็กหญิงอาพอง  โวยยือกู่

p4-20

เด็กชายธนากร  ชอบเสร็จ

p4-21

เด็กหญิวอัจฉรา  เปียวเช

p4-22

เด็กหญิงปนัดดา  ชอบเสร็จ

p4-23

เด็กชายสิรภพ  สิงห์สถิตย์

p4-24

เด็กชายจะฟะ  จะลอ

p4-25

เด็กชายธนกร  แซ่ลี

p4-26

เด็กชายยุทธนา  จี่เบี่ยกู่

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์  p5

oO-01234

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

p5-1

เด็กชายสมพงษ์  จะลอ

p5-2

เด็กชายอภิชาต  จะนู

p5-3

เด็กชายสุริโย  จะหา

p5-4

เด็กชายไวภพ  จะปา

p5-5

เด็กชายกระนะ  จ่าเงิน

p5-6

เด็กชายจะแฮ  ลอสือ

p5-7

เด็กชายฐิติพงศ์  จะผึ

p5-8

เด็กชายวันชัย  รัตนพิมลพันธ์

p5-9

เด็กหญิงเจรานันท์  ดอแสง

p5-10

เด็กหญิงกวีณา  ชลแสง

p5-11

เด็กหญิงสุวนันท์  จะคือ

p5-12

เด็กหญิงสุดาพร  จ่าเงิน

p5-13

เด็กหญิงอรจิรา  แอซอ

p5-14

เด็กหญิงสุทธิพร  ลาหุนะ

p5-15

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จะผึ

p5-16

เด็กหญิงกรุณา  หมื่อแล

p5-17

เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่ย่าง

p5-18

เด็กหญิงอุดมพร  ชื่นปัญญาเลิศ

p5-19

เด็กหญิงภณิดา  เฌอมือ

p5-20

เด็กหญิงซาร่า  ภัทรภักดีสกุล

p5-21

เด็กหญิงสวิชญา  จะทอ

p5-22

เด็กหญิงพิมพกานต์  ปวงเริ่ม

p5-23

เด็กหญิงวนิดา  มูลสถาน

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านริมลาว p6

oO-01234

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

p6-1

..เกรียงไกร            เชื้ออ้วน

p6-2

..วิฑิตนันท์           จะอือ

p6-3

..คมพา               ดวงคำ

p6-4

..ณัฐวุฒิ              เปียวเช

p6-5

..เบญญาภา         อดิศัยสกล

p6-6

..กานต์ธิดา         มหาวงค์

p6-7

..พรรชิตา           ศรีเกื้อกูล

p6-8

..วรัญญา         ตัดประโคน

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย p7

 

ที่

ชื่อ-สกุล

p7-1

..ธรรศนรินทร์    อุดม

p7-2

..ภาณุพงศ์   กุมมหาชัย

p7-3

..หทัยขวัญ   เชียงคำ

p7-4

..ลลิตา   ใจเสริฐ

p7-5

..ณัชญพัชร์   เดชคิด

p7-6

..ปภาพร   จันแดง

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ p8

 

ที่

ชื่อ - สกุล

p8-1

เด็กชายสิปปกร  พรมสุวรรณ์

p8-2

เด็กชายสุทธิพงศ์  เบ่อเชกู่

p8-3

เด็กชายพีรชา  ขันธ์คำ

p8-4

เด็กหญิงอนงค์เนตร วนทวีวงศ์

p8-5

เด็กหญิงเจนจิรา พงมา

p8-6

เด็กหญิงอาภัสรา กองแก้ว

p8-7

เด็กหญิงกานต์ณิชา รินเที่ยง

p8-8

เด็กหญิงนุ่น คำแสง

p8-9

เด็กหญิงแสงดาว ไทยใหญ่

p8-10

เด็กชายธาวิน  เขตสินทรัทย์

 

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

oO-01234

ลำดับ ชื่อสกุล

p9-1 วราภรณ์  พรมวิภา

p9-2 เอกกวิน มาตรา

p9-3 ผดุงศิลป์  อสุรินทร์

p9-4 สุภกิตติ์  สายชมภู

p9-5 ปฎิภาน  บุญเถิง

p9-6 ธนาพร  จรรยา

p9-7 นลิน  เหล่าพิลัย


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1
ไอดีรหัสชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักชั้น
pk63-1oO-01234นิธิกรจิตคำpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-2oO-01234สมบัติเฌอหมื่อpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-3oO-01234พัชรพลพรหมชัยวุฒิpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-4oO-01234โสภณเลิศกิติสิทธิ์pk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-5oO-01234อาตะอางีpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-6oO-01234สุรเกียรติไอติpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-7oO-01234วิรชัชวณิชกิจอมรpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-8oO-01234สุวิชชาจะทอpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-9oO-01234ณัฐธิดาพุทธวงค์pk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-10oO-01234สิทธิพรลามาpk000@pangkug.comเชียงรายป.3
pk63-11oO-01234พงศสวัสดิ์คำภีระpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-12oO-01234ธีรภัทรแซ่ไอ๋pk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-13oO-01234ทีปกรพรหมชัยวุฒิpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-14oO-01234อดิสรณ์ตาฮองpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-15oO-01234ไตรภูมิอินต๊ะฝั้นpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-16oO-01234ยอดชายจะก่าปีpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-17oO-01234สุขสันต์ปอปูpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-18oO-01234ศศิกานต์โบเชะpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-19oO-01234นิภาพรรัศมีกุลpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-20oO-01234ธิดาพรจะทองpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-21oO-01234สิดาพรพรหมชัยวุฒิpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-22oO-01234บูเซออางิpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-23oO-01234อรนิภาจะทอpk000@pangkug.comเชียงรายป.4
pk63-24oO-01234ไชยวัฒน์จอมศรีpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-25oO-01234รัตนกรณ์สุมาลีpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-26oO-01234สุทธินนท์เพียงเชกู่pk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-27oO-01234สิงห์คำแสงจันทร์pk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-28oO-01234ชัยวัฒน์วิจิตรพวงชมพูpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-29oO-01234อภิสิทธิ์ลามาpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-30oO-01234นฤมลอาหยิpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-31oO-01234แพทองธารดำรงจารุพรpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-32oO-01234จรีย์พรจะแฮpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-33oO-01234ธัญสินีย์จะอื่อpk000@pangkug.comเชียงรายป.5
pk63-34oO-01234ธีรฉัตรพันธรรมpk000@pangkug.comเชียงรายม.1
pk63-35oO-01234กิติพงค์จะนุpk000@pangkug.comเชียงรายม.1
pk63-36oO-01234มงคลจันทราpk000@pangkug.comเชียงรายม.1
pk63-37oO-01234ฟ้าใสมะณีวรรณ์pk000@pangkug.comเชียงรายม.1
pk63-38oO-01234ทัศนีย์จะมูpk000@pangkug.comเชียงรายม.1
pk63-39oO-01234ศรีจันทร์จะมูpk000@pangkug.comเชียงรายม.1
pk63-40oO-01234ธาวินเพียงเชกู่pk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-41oO-01234ภควัฒน์วณิชกิจอมรpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-42oO-01234วุฒิศักดิ์จะอื่อpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-43oO-01234ธงศักดิ์แซ่กือpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-44oO-01234ยอดชัยซอพาpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-45oO-01234กิตติชัยพานเทียนpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-46oO-01234อรธิชากุลวงค์pk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-47oO-01234ณิชาจะฟูpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-48oO-01234สุรภาคำมูลpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-49oO-01234นวรัตน์แซ่จ๋าวpk000@pangkug.comเชียงรายม.2
pk63-50oO-01234ณัฐวุฒิวณิชกิจอมรpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-51oO-01234สิทธิชัยจะนูpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-52oO-01234ภัทรธรากรแซ่เติ๋นpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-53oO-01234สิทธิชัยแซ่กือpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-54oO-01234สมบัติอวยแมpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-55oO-01234วีรพลจันทร์ทราpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-56oO-01234คณิศรตามูลpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-57oO-01234ทิพวรรณยาแปงกู่pk000@pangkug.comเชียงรายม.3
pk63-58oO-01234จารุวรรณจ๋าขาpk000@pangkug.comเชียงรายม.3
krunokoO-01234เรวดีวงค์แสงkrunok_3795@hotmail.comเชียงรายครู
raywatoO-01234เรวัติมหาวรรณ์raywat@gmail.comเชียงรายครู
plearnphitoO-01234เพลินพิศธัญลักษณ์ชัยกุลplearnphit@gmail.comเชียงรายครู
aranyakumoO-01234อรัญญากุมหาชัยAranyakum@gmail.comเชียงรายครู
lerpongoO-01234เลอพงศ์พรพินินวรกิจlerpong.1234@hotmail.comเชียงรายครู
krunimoO-01234เพ็ญพิมลศิระกมลโรจน์krunim2@gmail.comเชียงรายครู
penchanoO-01234เพ็ญจันทร์อินทจักรpenchan.noy2504@gmail.comเชียงรายครู

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
userรหัสชื่อสกุล
atk6-1oO-01234เด็กชายกรวิชญ์ไชยโย
atk6-2oO-01234เด็กชายกฤษณะไพศาลธนวัฒน์
atk6-3oO-01234เด็กชายจีรพงษ์สะอาดดี
atk6-4oO-01234เด็กชายบุญพิเศษสิทธิราช
atk6-5oO-01234เด็กชายพีรพัฒน์นิยมไทย
atk6-6oO-01234เด็กชายรชตวิชัยศร
atk6-7oO-01234เด็กหญิงกมลลักษณ์กิ่งก้าน
atk6-8oO-01234เด็กหญิงเกณิกาพุทธสาร
atk6-9oO-01234เด็กหญิงจิตโสภายาวะรังษี
atk6-10oO-01234เด็กหญิงชาลิสาแสนจัน
atk6-11oO-01234เด็กหญิงทิพย์สุคนฌ์คำปัน
atk6-12oO-01234เด็กหญิงนิรินชนาสิทธิราช
atk6-13oO-01234เด็กหญิงพรไพลินสิทธิราช
atk6-14oO-01234เด็กหญิงพิชญาอินเรือง
atk6-15oO-01234เด็กหญิงพิมพกานต์อินเรือง
atk6-16oO-01234เด็กชายปวินยศเหล่าเขตกิจ
atk6-17oO-01234เด็กหญิงปวริสาสุขทอง
atk6-18oO-01234เด็กชายปิยังกูรมูลพร้อม
atk6-19oO-01234เด็กชายกรวิชญ์เมืองมูล
atk6-20oO-01234เด็กชายพชรพลไชยเนตร
atk6-21oO-01234เด็กชายจิรายุสจันจิรา
pontipoO-01234พรทิพย์ จินะไชย
waranyaoO-01234วณัฐยา คนเก่ง
porntipoO-01234พรทิพย์ มูลพร้อม

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
userpassชื่อสกุล
atk5-1oO-01234เด็กชายธีรภัทรแก้วพะเนาว์
atk5-2oO-01234เด็กชายนิติพรรณพรมงาม
atk5-3oO-01234เด็กชายปุณยนุชวันวิญ
atk5-4oO-01234เด็กหญิงพิมพิกาสองแสน
atk5-5oO-01234เด็กหญิงเพชรลัดดาดีล้อม
atk5-6oO-01234เด็กหญิงวรัญญานักกล้า
atk5-7oO-01234เด็กหญิงเสาวลักษณ์ชัยนุภาพ
atk5-8oO-01234เด็กชายวิรุฬห์เหล็งเจริญ
atk5-9oO-01234เด็กหญิงณัฐณิชาพะมณี
atk5-10oO-01234เด็กหญิงบัณพรแก้วสำโรง
atk5-11oO-01234เด็กหญิงรัชนีกรแก้ววันที
atk5-12oO-01234เด็กหญิงศิริลักษณ์ฉินสูงเนิน
atk5-13oO-01234เด็กหญิงกัญญาพัชรวิลัย


รายชื่อครูเพิ่มเติมโรงเรียนบ้านหนองหม้อ     

รหัส     oO-01234

denchai          นายเด่นชัย  ดวงสม 

namthip          นางน้ำทิพย์ พิงคำขา 

merry             นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ 

angkhana       นางสาวอังคณา  หาญคำภา 

hiskarumew    นายปิยะ  กันธิวงค์ 


  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา  2563
userรหัสชื่อ - ชื่อสกุล
khm5-1oO-01234เด็กหญิงพิชยนันท์  เป็งสว่าง
khm5-2oO-01234เด็กชายเอกตะนัย  อาสือ
khm5-3oO-01234เด็กชายวชิรวิทย์  ธรรมธิ
khm5-4oO-01234เด็กชายสถิตย์พร  มูลสม
khm5-5oO-01234เด็กหญิงรวิพร  แปงปุก
khm5-6oO-01234เด็กชายภัทรวุธ  แยม๊อ
khm5-7oO-01234เด็กชายภัทรวรรธ  แยม๊อ
khm5-8oO-01234เด็กหญิงอาเม  เยอแจะ
khm5-9oO-01234เด็กหญิณัฏธกานต์  จะลอ
khm5-10oO-01234เด็กหญิงนาตยา  จะก่า
khm5-11oO-01234เด็กหญิงนานู  จะลอ
khm5-12oO-01234เด็กชายธนะชัย  มาเยอะ
khm5-13oO-01234เด็กหญิงจิรนันท์  ปะนุ
khm5-14oO-01234เด็กชายภูมิตะวัน  ชีมื่อ
khm5-15oO-01234เด็กชายอัสนี  วัฒนาอังกูร
khm5-16oO-01234เด็กหญิงวรินดา  ตรีไตรลักษณ์
khm5-17oO-01234เด็กชายเมษา  อาซ่องกู่


ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ  ปีการศึกษา  2563
userรหัสชื่อ - ชื่อสกุล
khm4-1oO-01234 วิทยา  พรมวงค์
khm4-2oO-01234 กิตติพงษ์  มาเยอะ
khm4-3oO-01234 ปวีณ์สุดา  พรมมินทร์
khm4-4oO-01234 อิทธิกร  คงมา
khm4-5oO-01234 ศกลวัฒน์  จะบึ
khm4-6oO-01234 อนาชัย  จ่าเงิน
khm4-7oO-01234 สุกฤษ์  เชอมือ
khm4-8oO-01234 สมชาย  แอแตะ
khm4-9oO-01234 วิไลวัลย์  จะบึ
khm4-10oO-01234 นิธิกร  คำสาย
khm4-11oO-01234 พลพล  จะผึ
khm4-12oO-01234 ธีวรา  เมเทกู่
khm4-13oO-01234 สิรินดา  อามือ
khm4-14oO-01234 ศศิพิมล  จีระบรรพต
khm4-15oO-01234 จิราพัชร  ประเสริฐนำสงค์
khm4-16oO-01234 วิไลรัตน์  แสงทอง
khm4-17oO-01234 สายคำรุ้ง  พิพัฒนโสภณ
khm4-18oO-01234 ลูกตาล  แก่ใหม่
khm4-19oO-01234 ณิชาภัทร  พันธ์เศรษฐ์
khm4-20oO-01234 เอกดนัย  เซอมือ
khm4-21oO-01234 จันทรา  โชครัตนสกุล
khm4-22oO-01234 เมทินี  จันทร์งาม
khm4-23oO-01234 ชาลี  เบียก่า
khm4-24oO-01234 กวิน  ลุงต๊ะ
khm4-25oO-01234 กิตติ  ลุงต๊ะ
khm4-26oO-01234 สุรชัย  แบวแล
khm4-27oO-01234 สิริพร  อุป่า
khm4-28oO-01234 พิรดา  หมื่อแล
khm4-29oO-01234 นุจิรา  จี่เบี่ยกู่
khm4-30oO-01234 รุ่งฤดี  ศรือ่อน
khm4-31oO-01234 ซอ ลุงนันตา


ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ  ปีการศึกษา  2563
userรหัสชื่อ - ชื่อสกุล
khm3-1oO-01234เด็กชายพิชยะ  โพธิศรี
khm3-2oO-01234เด็กชายหนึ่ง  เว่ยแม
khm3-3oO-01234เด็กหญิงกวิสรา  ศรชัยปัญญา
khm3-4oO-01234เด็กหญิงผ่องพรรณ  อายี
khm3-5oO-01234เด็กหญิงจันทร์แสง  ยี่คำ
khm3-6oO-01234เด็กชายกวินทร์  ลอสือ
khm3-7oO-01234เด็กหญิงปรารถนา  วรุณนภา
khm3-8oO-01234เด็กหญิงอริสา  สุวรรณไพรศรี
khm3-9oO-01234เด็กหญิงเกล้ามาดา  สุวรรณศิลป์
khm3-10oO-01234เด็กหญิงอรยา  เยอเปียง
khm3-11oO-01234เด็กหญิงรุ่งดาริน  บัวไขย
khm3-12oO-01234เด็กหญิงนงนุช  หนูทอง
khm3-13oO-01234เด็กหญิงกนกกาญจน์  บ่อดือ
khm3-14oO-01234เด็กหญิงทิวาพร  จะผึ
khm3-15oO-01234เด้กหญิงสรัลพร  คำดี
khm3-16oO-01234เด็กชายยุติพงษ์  เมอเลกู่
khm3-17oO-01234เด็กชายอนุพงษ์  แลเช่อ


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย

รหัสเข้า  oO-01234


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ks3-1  ฤทธิไกร  ไกยสวน

ks3-2  ยอดเมือง  เดือนอิน

ks3-3  นพรัตน์   ศักดิ์ขจรชัย


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ks4-1  เอื้อมขวัญ   แก้วมาหา

ks4-2  ยุพินยานผาด

ks4-3  เอื้อย  ไทยใหญ่

ks4-4  ชาติชาย  ไทยใหญ่

ks4-5  เบญจพร  ลีซะ

ks4-6  ธันวา  สายเสียง


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ks5-1  นนท์วัฒน์   พรมเมือง

ks5-2  โชคชัย  วงษาLast modified: Thursday, 25 February 2021, 8:10 AM