รายชื่อคุณครูที่เข้ารับการอบรม

รายชื่อครูกลุ่มขุนกรณ์ดอนชัย

ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมติว o-net   oO-01234

 

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุลครู

โรงเรียน

email

1

นางศรีวรรณ  โพธกลาง    sriwan                                      

บ้านปางคึก

sriwan0591@gmail.com

2

นางสาวชมพูนุช ลาภเจริญวงค์chompunut

บ้านปางคึก

chompunut_katay@hotmail.com

3

นายอดิศร  สุธรรม   

adisorn

บ้านริมลาว

Adisornsutham@gmail.com

4

นางสุพิชญ์ชา เกษมราษฎร์

supitcha

บ้านป่าอ้อดอนชัย

supitcha4559@gmail.com

5

..ศิรินภา  ไลวรรณ

nan

บ้านป่าอ้อดอนชัย

nan.sirinapa2@gmail.com

6

นางธนัญกานต์  กันธิยะ

thanankan

บ้านแม่กรณ์

thanankan23@gmail.com

7

นางสาวธัญญ์สิริ  ปวงคำthunsirinim

oO-01234

บ้านแม่กรณ์

thunsirinim@gmail.com

8

นางหยาดพิรุณ  ทองอาญา

fhonpigle

บ้านหนองหม้

fhonpiglet@gmail.com

9

นางวิภาวรรณ์  ปัญโยแสงnufirstnoy

บ้านหนองหม้

nufirstnoy@gmail.com

10

นางเสาวรส  นรากุลอนันต์ 

 sophea

บ้านปุยคำ

sophea125@gmail.com

11

นางสัจวรรณ  อินเทพ

sudjawan

บ้านปุยคำ

sudjawan2723@gmail.com

12

นางอัมพร  นันทชัย 

 jiwamphon

ปางริมกรณ์

Jiwamphon@gmail.com

13

นายสิทธิชัย  ใจนนท์

sittichaitop

ปางริมกรณ์

Sittichaitop2604@gmail.com

14

นางรติรัตน์  เหล็กแก้วtan

บ้านสันกลาง

tan_cake@gmail.com

15

นายกฤษฎา  สิทธิวัง

golfkop

บ้านสันกลาง

golfkop1992@gmail.com

16

นางสาวบูรณี  กรุณา

pafaii

บ้านสันกลาง

pafaii.buuranee@gmail.com

17

นางสาวสมพิศ  สุขเกษม

sompis

บ้านห้วยทราย

houysaischool@gmail.com

18

นายศุภโชค  ไชยวรรณ์

supachok

บ้านห้วยทราย

houysaischool@gmail.com


Last modified: Friday, 21 August 2020, 9:54 AM