พี่่รหัสน้องรหัส

พี่น้องใครดูเอานะครับ ให้ช่วยเหลือเรื่องการเรียนนะครับ

ด.ญ.ขวัญจิรา  กาวิจันทร์ด.ญ.ฐานิศรา ไกลถิ่นด.ญ.กัญญาณัฐ   ธะนู

ด.ญ.ศุภาพิชญ์   สุทาคำ ด.ญ.ประภัสสร   บุญหมั้น ด.ญ.นารดา  คำดวงดี
ด.ช.ธนพนธ์   ประดับพันธ์ ด.ช.ปฏิพัทธ์    หมื่นมะโน ด.ช.เฉลิมพงศ์     สมใจ
ด.ญ.บุญญาภรณ์   ผาบพิชวงศ์ ด.ช.อดิเทพ ช่วยบ้าน
ด.ญ.วรรณวิสา   ภูขมุด ด.ญ.จีรณัฐประภาอุดทังไข ด.ญ.วนิดา  ไชยลังกา
ด.ญ.ศรัญญา   แก้วน้อย ด.ญ.กัญญาณัฐ  บัวจันทร์
ด.ญ.พรพิมล   อิ่นคำ ด.ญ.จารุพิชญา นามะยอม
ด.ญ.ปราณปรียา   สุนทรา ด.ญ.สุภิชชา ใจยา ด.ช.เหมันต์   ต๊ะศร
ด.ญ.ปาริฉัตร   บ้านสระ ด.ญ.บุษกร     มะโนชัย ด.ช.สรวิชญ์   ทองหลิ้ม
ด.ญ.เกวลิน   กาวิจันทร์ ด.ญ.กมลชนก วงศ์แสวง ด.ช.วรัญญู  กันอินท์
ด.ช.นิธิกร   ไกลถิ่น ด.ช.อภิวิชญ์     ไกลถิ่น
ด.ช.ธรรมรัตน์   อะทะวงค์ ด.ช.พรหมพิริยะ     ไชยด้วง
ด.ช.ฐิติพงศ์   กอมบอร์ด ด.ช.ธนากร     ก๋าลื้อ ด.ช.จิรยุทธ    เกษสรา
Last modified: Tuesday, 3 August 2021, 1:14 PM