ผลงานนักเรียน

เว็บไซตนักเรียน  ปีการศึกษา 2561

ด.ช.ปิยพัชร์ ไชยศิริด.ช.วรสรณ์    กองธรรมด.ช.พีรวิชญ์ อินนันชัย
ด.ช.ไกรเดช   สุจันทร์ด.ช.อิทธิกร    ยารังษีด.ช.อานนท์    กลิ่นมณฑา
ด.ช.ศิวัช   พรชัยด.ช.รัชพล    ปัญญานะด.ช.วัชชิระกมล    เฟื่องบุญ
ด.ญ.ทิพย์รวี    ไกลถิ่นด.ญ.นิสาลักษณ์   คำมูลด.ญ.เกสรา    คำดวงดี
ด.ญ.พลาพร    ขัตติยะด.ญ.ฐานิกา    ไกลถิ่นด.ญ.อภิชญา นันตา
ด.ญ.ศศิญากร    อิ่นคำด.ญ.วิไลพร    ยั่งยืนด.ญ.พิชญาภา    ปิจจะ
ด.ญ.จิรัชญา    เทพจักร์ด.ช.รัฐภูมิบุญทาด.ช.ศักดิ์สิทธิืพรมมินทร์

เว็บไซตนักเรียน  ปีการศึกษา 2560

ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์   แก้วใหล  ด.ช.กันต์กวี       ไกลถิ่น  ด.ช.คฑาวุธ       ขันแก้ว
ด.ช.นันทกร      ติยะด.ช.เอกภพ     ธนะด้วง
ด.ช.จักรพรรดิ์ มะลิสา
ด.ช.ยศภัทร อิ่นคำด.ช.ภราดร ทองหลิ้มด.ช.วีรวุฒิ แปงถา
ด.ช.ปัฐวิกรณ์ พันอาทิตย์ด.ช.นรินทร ทองหลิ้มด.ช.ศิริวัฒน์ พันตา
ด.ช.อนุวัฒน์ จันทร์ต๊ะด.ช.ภิทักชัย ยองเพชรด.ช.กิตติพงษ์ กิตติธีระวัฒน์
ด.ญ.กฤษณษา เชิดชนม์ด.ญ.อนัญลักษณ์ เป็กธนูด.ญ.อมรรัตนา เฟื่องบุญ
ด.ญ.วิมลรัตน์ คำพรรณ์ด.ญ.นันณิชา ไชยปัญญาด.ญ.นภัสวรรณ แก้ววงษ์บน
ด.ญ.โศภา พรมคําปาด.ญ.ณฐิชา ยาพรมด.ช.กฤษดา มาลาคุ้ม

ด.ญ.ภานุมาศ เลิศชมภู


เว็บไซตนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ด.ช.สุธน   แซ่เจีย         ด.ช.จุลพงศ์   ธะนะน้อย            ด.ช.สมภพ   กันทะมิตร 
ด.ช.เจตนิพัทธ์   เพ็ชรไพศักดิ์        ด.ช.วิชาฤทธิ์    จันทิมา            
ด.ช.พงศ์พิชชา    ชมเชย    
ด.ช.ระพีภัทร   จินาอ้าย
ด.ช.วัชรากร   พรมเกษา
ด.ช.จิรนันท์  ไชยคำ
ด.ช.อิทธิพัทธ์   คำจันทร์ต๊ะ
ด.ช.ทัศนัย    ไชยลังกา
ด.ช.ธนวัฒน์   ไกลถิ่น
ด.ช.คุณพัฒน์   สาริวงค์
ด.ช.ณัฐกิจ    มะโนชัย
ด.ญ.อรัญญา   พรมคำปา
ด.ญ.ธนพร    แซ่ซิ้ม
ด.ญ.ณัฐธิพร   คำปัน
ด.ญ.ฐิติวรรณ    จันคำเรือง
ด.ญ.อัจฉรินทร์  จินโจ  
ด.ญ.รัชนีพร     ไกลถิ่น
ด.ญ.ธิดารัตน์   วงค์กองแก้ว
ด.ญ.กุลธิดา    มาละคำ
ด.ช.อินทุกร   คำภักดี
ด.ญ.สุภัสสร  ขลึมประเสริ เว็บไซตนักเรียน  ปีการศึกษา 2558  
 คมกริช   พรมเกษา
 ธนกร       สุทธิไส
 อนันตสิทธิ์   สีเท้า
 กิตติธัช   อิ่นคำ
 รัฐกิจ       ชัยลังกา
 สิทธิศักดิ์     ทายะนา
 ยันยง     หมื่นลาง
 สหัสวรรษ ไกลถิ่น
 เมธิชัย        ดอเลาะ
 ภูวนัย     ทองหลิ้ม
 สุภัชชา     สุนันต๊ะ
 พิมพ์ลดา     ขัตติยะ
 ธัญมาศ   มูลราช
 กันย์สินี     อิ่นคำ
 จุรีรัตน์        ชุ่มเย็น
 ภัทราพร  อินถา
 กานต์รวี     สักลอ
 จิราพร        สิงห์แก้ว 
 พวงชมภู  อุดทังไข
 วนัชพร      บัวเจริญ
 ณัฐพร        ไชยศิริ
 วาสนา     ธนะสาร
  


นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64
17-19  ธันวาคม  2557    ปีการศึกษา 2557      ณ จังหวัดแพร่

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงสุนิสา    อุทธิยาDOWNLOAD
เด็กหญิงอรญา    ไอ่ดอ
  
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 เด็กหญิงเกวลิน   คำดวงดี
DOWNLOAD
 เด็กชายรัฐกิจ     ชัยลังกา
 
  
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Edittor  ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 เด็กหญิงอรพิชชา  ยารังษี
DOWNLOAD
 เด็กชายธนกฤษ    มังจะรส
 
  
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 เด็กหญิงกมลวรรณ   แก้ววัน
DOWNLOAD
 เด็กหญิงวรกานต์     คำมงคล
 


นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ และระดับชาติ ครั้งที่ 63

17-19  ธันวาคม  2556    ปีการศึกษา 2556  
ระดับชาติ  ระหว่าง  18-20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

รางวัลเหรียญเงิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ชั้น ป.4 – ป.6
เด็กหญิงนิภาภัทร   ใจยา
DOWNLOAD
เด็กชายภูธเนศ      บัวจันทร์

  
รางวัลเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 เด็กหญิงนิภาภัทร   ใจยา
DOWNLOAD
 เด็กชายภูธเนศ      บัวจันทร์
 
  
รางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 เด็กหญิงชุติมา        กาวิจันทร์
DOWNLOAD
 เด็กหญิงกมลวรรณ   แก้ววัน
 
  
รางวัลเหรียญเงิน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 เด็กหญิงชรีรัตน์    หลวงใจ
DOWNLOAD
 เด็กหญิงสุนิสา    อุทธิยา
 
  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.4 – ป.6 
 เด็กหญิงนภัสวรรณ   กันทะเนตร
DOWNLOAD
 เด็กหญิงวัชราภรณ์   ลักคณะ
 นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62

21 - 23  พฤศจิกายน  2555    ปีการศึกษา 2555   ณ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 ด.ช.อัครพนธ์       ไกลถิ่น
DOWNLOAD
 ด.ญ.จุฑารัตน์       กาวิจันทร์
 
  
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 ด.ช.ดนุรุจน์          สุนันต๊ะ
DOWNLOAD
 ด.ช.นฤเทพ         ฟังเร็ว
 
  
รางวัลเหรียญเงิน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 ด.ช.ณัฐกร           แปงถา
DOWNLOAD
 ด.ญ.กัญญาวีร์       ธะนู
 
  
รางวัลเหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับภาคเหนือ ชั้น ป.4 – ป.6 
 ด.ช.เอกรินทร์       อิ่นคำ
DOWNLOAD
 ด.ช.หัสวรรษ        มูลมี
 

Last modified: Thursday, 25 February 2021, 8:06 AM