ทำเนียบคนเก่ง ห.ร.ว.

นักเรียนที่สอบติดศูนย์เทิงวิทยาคม/จุฬาภรณ

ปี พ.ศ.2556

เด็กชายอัครพนธ์ ไกลถิ่น


ปี พ.ศ.2557

เด็กหญิงชุติมา   กาวิจันทร์


ปี พ.ศ.2558

เด็กหยิงกมลวรรณ      แก้ววัน

เด็กชายธนกฤต      มุงจะรส

เด็กหญิงเกวลิน     คำดวงดี


ปี พ.ศ.2560

เด็กชายวัชรากร       พรมเกษา 

เด็กหญิงฐิติวรรณ      จันคำเรือง

เด็กหญิงอรัญญา      พรมคำปา


ปี พ.ศ.2561

เด็กชายวีรวุฒิ  แปงถา

เด็กหญิงภานุมาศ  เลิศชมภู

เด็กชายภิทักชัย     ยองเพชร


ปี พ.ศ.2562

ด.ญ.เกสรา     คำดวงดี   สอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ด.ญ.อภิชญา  นันตา     ศูนย์เทิงวิทยาคม

ด.ญ.ทิพย์รวี     ไกลถิ่น     ศูนย์เทิงวิทยาคม

ด.ช.อานนท์     กลิ่นมณฑา     ศูนย์เทิงวิทยาคม

ด.ญ.พิชญาภา     ปิจจะ     ศูนย์เทิงวิทยาคม

ด.ญ.ฐานิกา     ไกลถิ่น     ศูนย์เทิงวิทยาคม

ด.ญ.จิรัชญา     เทพจักร์     ศูนย์เทิงวิทยาคม

ด.ญ.พลาพร     ขัตติยะ     ศูนย์เทิงวิทยาคม


ปี พ.ศ.2563

ด.ญ.ธัญชนก   แซ่ซิ้ม

ด.ญ.ลักษมี    อิ่นคำ

ด.ญ.อำภิลา    ใจแขว่ง


ปี พ.ศ.2564


Last modified: Thursday, 25 February 2021, 8:00 AM