ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120708
รหัส Smis 8 หลัก :
  57042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  120708
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทิงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thoengwittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน278
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เทิง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57160
โทรศัพท์ :
  0-5379-5474
โทรสาร :
  053975475
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2511
อีเมล์ :
  THOENGKK@SANOOK.CO
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.36
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 16:01:05 น.)